Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/tomaszp2/domains/anothercharts.net/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 666

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/tomaszp2/domains/anothercharts.net/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 671

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/tomaszp2/domains/anothercharts.net/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 684

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/tomaszp2/domains/anothercharts.net/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 689

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/tomaszp2/domains/anothercharts.net/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 694
<!--:pl-->EULA<!--:--><!--:en-->EULA<!--:--> « Another Charts

EULA

 

UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

OPROGRAMOWANIA ANOTHER CHARTS

Wersja licencji: 1.0

§ 1. WARUNKI ZAWARCIA I OBOWIĄZYWANIA UMOWY.

 1. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA (DALEJ: UMOWA LUB LICENCJA) OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH Z OPROGRAMOWANIA ANOTHER CHARTS SŁUŻĄCEGO DO ANALIZY NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH (DALEJ: OPROGRAMOWANIE).

 2. PRZED DOKONANIEM JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI OBEJMUJĄCEJ KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEGO POBRANIEM, INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM, CZY UŻYCIEM UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ ORAZ ZAAKCEPTOWAĆ JEJ TREŚĆ. JEŻELI NIE AKCEPTUJĄ PAŃSTWO KTÓREGOKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. ROZPOCZYNAJĄC KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ZROZUMIAŁ JĄ I AKCEPTUJE BEZ ZASTRZEŻEŃ JEJ TREŚĆ.

 3. LICENCJA STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ POMIĘDZY LICENCJODAWCĄ A UŻYTKOWNIKIEM (LICENCJOBIORCĄ). UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ZGODNIE Z TREŚCIĄ LICENCJI ORAZ WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI KRAJOWEGO I MIĘZYNARODOWEGO PRAWA AUTORSKIEGO. LICENCJA UDZIELANA JEST POD WARUNKIEM AKCEPTACJI JEJ TREŚCI ORAZ UISZCZENIA OPŁATY LICENCYJNEJ NA RZECZ LICENCJODAWCY OKREŚLONEJ W ODRĘBNYM CENNIKU. WARUNKIEM OBOWIĄZYWANIA UMOWY JEST PRZESTRZEGANIE JEJ POSTANOWIEŃ.

§ 2. OZNACZENIE STRON UMOWY.

Niniejsza umowa zostaje zawarta oraz obowiązuje pomiędzy Licencjodawcą a Użytkownikiem końcowym Oprogramowania w rozumieniu określonym w § 3 Umowy.

§ 3. DEFINICJE.

Użyte w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają:

 1. Licencjodawca – Tomasz Prętki, będący autorem Oprogramowania, zamieszkały w Gorzowie Wielkopolskim, w Polsce;

 2. Użytkownik lub Licencjobiorca – każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która zaakceptowała warunki niniejszej Umowy, uiściła opłatę licencyjną oraz uzyskała Oprogramowanie za zgodą Licencjodawcy;

 3. Oprogramowanie – program komputerowy Another Charts w postaci wynikowej, autorstwa Licencjodawcy, służący do analizy notowań giełdowych, niezależnie od wersji, wraz z Aktualizacjami, jeśli zostały lub zostaną udostępnione przez Licencjodawcę;

 4. Aktualizacje – wszelkie zmiany, uzupełnienia, dodatki, nowe funkcje lub poprawki błędów Oprogramowania udostępnione przez Licencjodawcę;

 5. Umowa lub Licencja – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Oprogramowania.

§ 4. PRZEDMIOT UMOWY.

Przedmiotem Umowy jest Oprogramowanie oraz wszelkie Aktualizacje, jeśli nie zostały objęte odrębną umową licencyjną dołączoną do tych Aktualizacji.

§ 5. UDZIELENIE LICENCJI.

 1. Licencjodawca udziela niniejszym Użytkownikowi końcowemu niewyłącznej, osobistej, odpłatnej, licencji na korzystanie z Oprogramowania na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania wyłącznie w sposób określony w niniejszej Umowie (licencja ograniczona). Wszelkie niewymienione w Umowie pola eksploatacji (sposoby korzystania) są wyłączone, chyba że dany sposób eksploatacji jest dozwolony na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów prawa lub Użytkownik uzyskał odrębną, pisemną pod rygorem nieważności, zgodę Licencjodawcy.

 3. Na mocy niniejszej Umowy Użytkownik uprawniony jest do uzyskania za pomocą udostępnianego przez Licencjodawcę (lub za zgodą Licencjodawcy) kanału dystrybucji jednej (1) kopii Oprogramowania oraz do zainstalowania i używania tej kopii na jednym urządzeniu. Przez używanie należy rozumieć normalne korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, Licencją oraz przepisami prawa, w celach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

 4. Użytkownik ma prawo świadczenia osobom trzecim usług za pomocą Oprogramowania, o ile nie prowadzi to do przekazania lub udostępnienia tym osobom Oprogramowania w sposób określony w § 6 ust. 3 lit. c) Licencji.

 5. Użytkownik ma prawo korzystania z modułów dodatkowych do Oprogramowania (tzw. wtyczek, ang. add-ons, plug-ins). Licencjodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Użytkownika z modułów dodatkowych niepochodzących od Licencjodawcy.

 6. Licencjodawca może, ale nie jest zobowiązany dostarczyć moduły dodatkowe niezbędne do zapewnienia danych (w szczególności danych giełdowych) wymaganych do wypełnienia funkcjonalności Oprogramowania.

 7. Użytkownik ma prawo przenieść Oprogramowanie na dowolnie wybrane urządzenie dowolną ilość razy pod warunkiem jednoczesnego usunięcia Oprogramowania z poprzedniego urządzenia. W jednym czasie Użytkownik ma prawo posiadać i używać jedną kopię Oprogramowania, z zastrzeżeniem prawa do wykonania kopii bezpieczeństwa zgodnie z niniejszą Umową.

§ 6. OGRANICZENIA LICENCJI.

 1. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza Umowa NIE przenosi na Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw do Oprogramowania. Wszelkie prawa pozostają przy Licencjodawcy.

 2. Wszelkie niewymienione w § 5 Umowy sposoby korzystania z Oprogramowania są zabronione, o ile nie wynikają z bezwzględnie wiążących przepisów właściwego prawa.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zabronione są w szczególności:

  1. tworzenie dodatkowych kopii (poza kopią bezpieczeństwa) i/lub egzemplarzy Oprogramowania;

  2. zamieszczanie i/lub rozpowszechnianie Oprogramowania w internecie;

  3. przekazywanie lub udostępnianie Oprogramowania osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem (w szczególności sprzedaż, użyczenie, najem, dzierżawa, nieodpłatne przekazanie, sublicencja, cesja praw, itp.). Nie ogranicza to prawa do używania jednej kopii Oprogramowania przez kilka osób, jeśli użytek taki jest zgodny z niniejszą Umową (nie prowadzi do powstania dodatkowych kopii Oprogramowania i nie następuje jednocześnie);

  4. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu oraz tworzenie na podstawie Oprogramowania programów zależnych;

  5. używanie poza Oprogramowaniem znaków, nazw i/lub logotypów Licencjodawcy;

  6. podejmowanie prób obchodzenia lub usuwania zabezpieczeń Oprogramowania;

  7. usuwanie jakichkolwiek oznaczeń i informacji dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej i/lub innych praw do Oprogramowania;

  8. prowadzenie za pomocą Oprogramowania działalności niezgodnej z prawem.

§ 7. ZAKAZ DEKOMPILACJI.

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać modyfikacji, odtwarzania, dekompilacji (deasemblacji) lub jakichkolwiek innych prób uzyskania i/lub zmiany kodu źródłowego Oprogramowania.

 2. Niniejsza klauzula nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów właściwego prawa.

§ 8. WSPARCIE TECHNICZNE.

 1. Licencjodawca ma prawo, ale nie obowiązek, świadczenia, wedle swojego uznania, odpłatnie lub nieodpłatnie, pomocy technicznej dotyczącej instalacji i/lub używania Oprogramowania.

 2. W przypadku rozpoczęcia świadczenia wsparcia Licencjodawca ma prawo w każdej chwili zakończyć jego świadczenie poprzez powiadomienie Użytkownika, chyba że zasady wsparcia uregulowane zostały w odrębnym porozumieniu.

 3. Zasady przesyłania i gromadzenia danych na potrzeby wsparcia reguluje § 9 ust. 5 oraz § 10 Licencji.

§ 9. AKTUALIZACJE I PRZESYŁANIE DANYCH.

 1. Licencjodawca uprawniony jest, wedle swego uznania, do udostępniania Aktualizacji Oprogramowania.

 2. Oprogramowanie zawiera mechanizm automatycznej aktualizacji, który pozwala Licencjodawcy na dostarczanie i instalowanie Aktualizacji na urządzeniu Użytkownika.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie i instalowanie Aktualizacji na urządzeniu Użytkownika.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie pomiędzy urządzeniem Użytkownika a urządzeniem Licencjodawcy informacji technicznych (w tym w szczególności numeru IP urządzenia Użytkownika) w celu przeprowadzenia procesu aktualizacji.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystywanie przez Licencjodawcę informacji technicznych (w tym w szczególności numeru IP urządzenia Użytkownika) oraz innych powiązanych informacji gromadzonych w ramach procesu aktualizacji oraz świadczenia usług wsparcia technicznego lub przesyłanych dobrowolnie przez Użytkowników. Informacje takie mogą zostać użyte w celu ulepszenia Oprogramowania lub innych produktów Licencjodawcy, świadczenia usług, prowadzenia statystyk oraz weryfikacji korzystania z Oprogramowania zgodnie z postanowieniami Licencji. Zbierane informacje mogą zostać upublicznione lub ujawnione osobom trzecim wyłącznie w postaci uniemożliwiającej identyfikację Użytkownika.

§ 10. PRZESYŁANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI ZWROTNEJ.

 1. Użytkownik może dobrowolnie i wedle własnego uznania przesyłać Licencjodawcy różne informacje dotyczące Oprogramowania, w szczególności uwagi, propozycje, pomysły (informacja zwrotna).

 2. Użytkownik oświadcza, że przesłanie informacji zwrotnej nie rodzi w żadnym razie po stronie Licencjodawcy jakichkolwiek zobowiązań, w szczególności do zachowania poufności informacji, zapłaty za informację, zakazu rozpowszechniania, czy wykorzystywania informacji.

 3. Przesyłając informację zwrotną, Użytkownik upoważnia Licencjodawcę do nieodpłatnego wykorzystania otrzymanych informacji w dowolny sposób na potrzeby ulepszania własnych produktów lub usług.

 4. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać informacji, których wykorzystanie lub rozpowszechnianie wymaga zgody osób trzecich, w szczególności uprawnionych z tytułu praw autorskich i/lub praw własności przemysłowej.

§ 11. PRAWO WYKONANIA KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

 1. Użytkownik ma prawo wykonania i zapisania na dowolnym nośniku jednej (1) kopii bezpieczeństwa Oprogramowania.

 2. Kopia bezpieczeństwa nie może być używana równocześnie z Oprogramowaniem.

§ 12. BRAK GWARANCJI I RĘKOJMI.

 1. Oprogramowanie jest dostarczane w stanie, w jakim się znajduje w chwili jego uzyskania przez Użytkownika („AS IS”), ze wszystkimi ewentualnymi wadami i błędami. Licencjodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie spełni oczekiwania Użytkownika oraz że będzie wolne od wad lub błędów i przydatne do jakiegokolwiek celu.

 2. Wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje, rękojmie, zapewnienia dotyczące w szczególności braku wad, zgodności z Umową, jakości, dokładności, zgodności z opisem, przydatności do określonego celu, są wyłączone.

 3. Niniejsza klauzula nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów właściwego prawa.

§ 13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, szkody uboczne, pośrednie, ewentualne, utratę danych, zmniejszenie możliwości zarobkowych i/lub inne straty wynikające z używania Oprogramowania.

 2. Licencjodawca odpowiada wyłącznie za szkodę rzeczywistą (damnum emergens), przy czym całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy z jakiegokolwiek tytułu w związku z udzieloną Licencją i/lub używaniem Oprogramowania ograniczona jest do zwrotu rzeczywiście otrzymanej od Licencjobiorcy opłaty licencyjnej, wymiany lub naprawy Oprogramowania.

 3. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Licencjodawcę umyślnie.

 4. Niektóre systemy prawne nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z niektórych tytułów i za niektóre rodzaje szkód oraz w stosunku do niektórych kategorii osób (w szczególności konsumentów). Niniejsza Umowa nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Licencjodawcy wynikającej z bezwzględnie wiążących przepisów właściwego prawa. W takim przypadku odpowiedzialność Licencjodawcy ograniczona lub wyłączona jest w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 14. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY.

 1. Licencja udzielana jest pod warunkiem akceptacji jej treści oraz uiszczenia bezzwrotnej – z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Licencji lub przepisach właściwego prawa – opłaty licencyjnej na rzecz Licencjodawcy, określonej w odrębnym cenniku.

 2. Licencja zaczyna obowiązywać z chwilą spełnienia łącznie warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 3. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony.

 4. Warunkiem obowiązywania umowy jest przestrzeganie jej postanowień.

 5. Licencja ulega rozwiązaniu z chwilą naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z jej postanowień lub rozpoczęcia używania Oprogramowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami właściwego prawa.

 6. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez odinstalowanie oraz trwałe usunięcie z nośnika Oprogramowania i kopii bezpieczeństwa.

 7. W żadnym wypadku nie dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia postanowień określonych w § 7-10, 12-14 oraz 16-19 Licencji.

 8. Po rozwiązaniu Umowy Użytkownik nie ma prawa używania Oprogramowania oraz zobowiązany jest odinstalować i usunąć Oprogramowanie wraz z kopią bezpieczeństwa z posiadanych nośników.

§ 15. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA OSÓB TRZECICH.

 1. Oprogramowanie może zawierać programy osób trzecich, które podlegają odrębnym postanowieniom licencyjnym.

 2. Treść właściwych licencji oraz noty dotyczące programów osób trzecich zamieszczone są na stronie internetowej Licencjodawcy pod adresem http://anothercharts.net/legal/3rd-party/.

§ 16. OGRANICZENIA EKSPORTOWE.

 1. Oprogramowanie może podlegać przepisom i ograniczeniom eksportowym.

 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych dotyczących Oprogramowania.

§ 17. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA.

 1. Niniejsza Umowa podlega we wszystkich aspektach, w tym w szczególności ważności, obowiązywania, interpretacji, prawu Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem norm kolizyjnych tego prawa.

 2. Do niniejszej Umowy nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów podpisana w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku.

 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Gorzowie Wielkopolskim, w Polsce. Każda ze Stron wyraża wyraźną zgodę na poddanie wszelkich rozstrzygnięć temu sądowi na zasadzie wyłączności.

 4. Niniejsza klauzula nie wyłącza jurysdykcji innych sądów właściwych na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, jeżeli w danym systemie prawnym lub w danych okolicznościach wybór sądu dokonany niniejszą Umową nie może wywołać skutków prawnych.

§ 18. KLAUZULA SALWATORYJNA.

Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień.

§ 19. KLAUZULE KOŃCOWE.

 1. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia i porozumienia dotyczące Oprogramowania.

 2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską wersją językową Licencji oraz jej innymi wersjami językowymi rozstrzygające znaczenie będzie miała wersja polska.

 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.