Regulamin składania zamówień

 

Regulamin składania zamówień na oprogramowanie Another Charts

za pomocą serwisu anothercharts.net

(wersja z dnia 10 października 2012 r.)

Informacje o Usługodawcy:

Operatorem Serwisu anothercharts.net dostępnego pod adresem http://anothercharts.net jest Tomasz Prętki, zam. w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Bogusławskiego 34.

Adresy poczty elektronicznej: tomaszpretki@gmail.com, contact@anothercharts.net


Akceptacja postanowień Regulaminu:

Przed złożeniem zamówienia prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania. Rozpoczęcie zamawiania Oprogramowania oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Jeżeli nie akceptują Państwo któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie mogą Państwo składać zamówień w Serwisie.


Dostęp do treści Regulaminu oraz możliwości pozyskiwania, utrwalania, przechowywania i odtwarzania treści Regulaminu:

Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie http://anothercharts.net/legal/order-terms

Użytkownik ma możliwość pozyskania, utrwalenia, przechowywania i odtwarzania treści Regulaminu poprzez jego wydrukowanie lub pobranie w formacie PDF i zapisanie w pamięci posiadanego urządzenia za pomocą linku dostępnego tutaj.

Informujemy, że do odczytu pobranego pliku może być konieczne zainstalowanie programu Adobe Reader, który pobrać można ze strony jego producenta: http://www.adobe.com/pl/downloads/

Możliwe jest także skopiowanie treści Regulaminu, wklejenie jej do edytora tekstu i zapisanie do pliku na urządzeniu Użytkownika.

Aktualna wersja Regulaminu:

Regulamin o poniższej treści obowiązuje od dnia 10 października 2012 roku.

§ I. ZAKRES REGULAMINU ORAZ DEFINICJE.

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) określa w szczególności:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

  2. warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;

  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usługi drogą elektroniczną;

  4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Usługodawca świadczy Usługę zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Usługodawca – Tomasz Prętki, zam. w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Bogusławskiego 34, udostępniający Serwis anothercharts.net umożliwiający składanie drogą elektroniczną zamówień na oprogramowanie Another Charts służące do analizy notowań giełdowych;

  2. Użytkownik (Usługobiorca) – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi;

  3. Oprogramowanie – program Another Charts służący do analizy notowań giełdowych i objęty odrębną umową licencyjną;

  4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną i dokonujący w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

  5. Serwis – platforma sprzętowo-programowa dostępna pod adresem http://anothercharts.net i umożliwiająca składanie drogą elektroniczną zamówień na Oprogramowanie;

  6. Usługa – usługa składania drogą elektroniczną zamówień na Oprogramowanie;

  7. Polityka prywatności – zasady zbierania i ochrony danych osobowych Użytkowników, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu.

§ II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

W Serwisie świadczona jest drogą elektroniczną usługa składania zamówień na Oprogramowanie.

§ III. USŁUGA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA OPROGRAMOWANIE.

 1. Usługa składania zamówień na Oprogramowanie za pomocą Serwisu jest nieodpłatna.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty licencyjnej za korzystanie z Oprogramowania w wysokości określonej w cenniku.

 3. Korzystanie z Usługi może wiązać się z opłatami za dostęp do sieci Internet oraz opłatami za transfer danych w sieci zgodnie z taryfą właściwego operatora. Dokonanie płatności za pośrednictwem agenta rozliczeniowego lub innego podmiotu może wiązać się z opłatą za realizację płatności pobieraną przez operatora płatności zgodnie z jego taryfą. Opłaty związane z płatnościami oraz korzystaniem z sieci Internet ponosi w całości Użytkownik zgodnie z taryfą swojego operatora.

 4. Usługa polega na umożliwieniu Użytkownikowi składania zamówień na Oprogramowanie drogą elektroniczną.

 5. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z wymogami technicznymi niezbędnymi do pobrania i instalacji Oprogramowania (§IV) oraz z warunkami licencji na Oprogramowanie.

 6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku przejścia do płatności za licencję dostępnego w Serwisie.

 7. Po kliknięciu przycisku przejścia do płatności Użytkownik przekierowywany jest na stronę internetową agenta rozliczeniowego.

 8. Możliwie są następujące sposoby płatności:

  1. płatność za pomocą szybkiego przelewu (pay-by-link): mBank – mTransfer, BZ WBK – Przelew24, MultiBank – MultiTransfer, Inteligo – Płacę z Inteligo, PKO BP – Płacę z iPKO, BPH – Przelew z BPH, Nordea Bank – Płać z Nordea, Alior Bank – Płacę z Alior Bankiem, Alior Bank – Płacę z Alior Sync, Millenium, Pekao – Pekao24Przelew, Bank ING – Płać z ING, Raiffeisen Bank – R-Przelew;

  2. płatność za pomocą przelewu: KredytBank, InvestBank, Credit Agricole, Bank Pekao S. A., Bank BGŻ, Bank Ochrony Środowiska, Citi Handlowy, Deutsche Bank, BNP Paribas Bank, Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB, Euro Bank, Bank Pocztowy, Getin Bank, Volkswagen Bank, Polbank, FM Bank, MeritumBank, HSBC Bank Polska, Toyota Bank, DnB Nord, SKOK;

  3. płatność za pomocą cyfrowego portfela: PayPal;

  4. płatność przekazem pocztowym;

  5. płatność przelewem tradycyjnym.

 9. Płatności obsługiwane są przez następujących agentów rozliczeniowych:

  1. DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, http://www.przelewy24.pl

 10. Po przejściu na stronę agenta rozliczeniowego Użytkownik dokonuje dalszych czynności zgodnie z regulaminem agenta rozliczeniowego.

 11. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie agenta rozliczeniowego.

 12. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie dane (w szczególności adres e-mail) zostały podane prawidłowo.

 13. Zamówienie Użytkownika stanowi skierowaną do Usługodawcy ofertę zawarcia umowy na warunkach i o treści określonych w Regulaminie oraz w zamówieniu.

 14. Zamówienie wiąże Użytkownika, jeżeli Usługodawca potwierdzi niezwłocznie jego otrzymanie. Potwierdzenie przez agenta rozliczeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Usługodawcę.

 15. Użytkownik ma możliwość pozyskiwania, utrwalania, przechowywania i odtwarzania treści zamówienia poprzez:

  1. program do obsługi poczty elektronicznej, w którym Użytkownik odebrał potwierdzenie zamówienia;

  2. wydrukowanie treści zamówienia;

  3. zwrócenie się do Usługodawcy o udostępnienie treści zamówienia.

 16. W terminie do 7 dni po uiszczeniu opłaty licencyjnej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przy składaniu zamówienia zostaną przesłane unikalne linki w liczbie równej ilości zamówionych licencji na Oprogramowanie. Każdy unikalny link odpowiada jednej licencji na Oprogramowanie i umożliwia pobranie oraz instalację Oprogramowania.

 17. W celu instalacji Oprogramowania należy kliknąć unikalny link otrzymany od Usługodawcy w wiadomości e-mail.

 18. Zawarcie umowy o świadczenie usługi złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia następuje w momencie kliknięcia przycisku przejścia do płatności.

 19. Umowa o świadczenie usługi złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i wygasa z chwilą wysłania Usługobiorcy unikalnych linków do Oprogramowania w liczbie równej ilości zamówionych licencji na Oprogramowanie (rozwiązanie umowy).

 20. Wygaśnięcie umowy ma skutek na przyszłość i nie niweczy skutków prawnych powstałych przed rozwiązaniem umowy.

§ IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM USŁUGODAWCY.

 1. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż następujące:

  1. Firefox 2.0.0.14;

  2. Internet Explorer 7.0;

  3. Opera 9.27;

  4. Safari 5.0;

  5. Google Chrome 8.0.552.

 2. W celu komunikacji z Usługodawcą (w tym złożenia zamówienia i otrzymania unikalnego linku do Oprogramowania) niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 3. W celu instalacji Oprogramowania niezbędne jest posiadanie urządzenia o następujących parametrach:

  1. połączenie internetowe;

  2. zainstalowane Java Runtime Environment w wersji 7 lub nowszej (program można pobrać ze strony http://www.java.com).

 4. Minimalna rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1024 x 768 pikseli.

 5. Niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej obsługi skryptów JavaScript oraz obsługi plików cookie (tzw. ciasteczka). Szczegółowe dane na temat tych ustawień znajdą Państwo w instrukcji posiadanej przeglądarki internetowej.

§ V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I JEGO WYŁĄCZENIA.

 1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.

 2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi, liczy się od dnia jej zawarcia.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres sales@anothercharts.net.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy.

 5. Jeżeli świadczenie Usługi nie rozpoczęło się przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, Konsument ma prawo przed upływem tego terminu, nie później jednak niż do czasu rozpoczęcia świadczenia Usługi, odstąpić od umowy.

 6. Ponadto, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

§ VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 1. Reklamacje Usługi świadczonej drogą elektroniczną składać można:

  1. pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy;

  2. pocztą elektroniczną na adres sales@anothercharts.net.

 2. Reklamację uważa się za złożoną, gdy została doręczona Usługodawcy w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z jej treścią.

 3. W treści reklamacji Użytkownik powinien w miarę możliwości dokładnie opisać zaistniały problem, datę, czas i okoliczności jego wystąpienia.

 4. Usługodawca poinformuje Użytkownika nie później niż w terminie 14 dni, o wyniku postępowania reklamacyjnego. Informacja zostanie przesłana na adres, z którego nadano reklamację.

§ VII. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Usługa wolna była od jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (w tym wirusów komputerowych).

 2. Usługodawca nie ma jednak wpływu na zachowania innych użytkowników sieci internet i nie może zagwarantować, że korzystanie z internetu, w tym z Usługi, będzie zawsze wolne od zagrożeń związanych z działalnością osób trzecich.

 3. Korzystanie z Usługi nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, poza tymi które zwykle wiążą się z korzystaniem z internetu.

 4. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem linków dostęp do witryn zewnętrznych, na których zawartość Usługodawca nie ma wpływu i których w żaden sposób nie kontroluje. Zalecamy ostrożność przy przechodzeniu do stron zewnętrznych (linki), gdyż może to wiązać się z narażeniem na treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich lub treści, których Użytkownik nie życzy sobie oglądać.

§ VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

 2. Usługodawca szanuje prywatność Użytkowników i nie zbiera żadnych danych o Użytkownikach bez ich zgody lub bez podstawy prawnej.

 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 5. Do przetwarzania danych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Usługodawcę.

 6. Usługodawca zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.

 7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu:

  1. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi;

  2. rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi (jeżeli płatność jest przewidziana);

  3. reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę;

  4. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.

 8. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców:

  1. nazwisko i imiona Usługobiorcy;

  2. numer ewidencyjny lub numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  3. adres zameldowania na pobyt stały;

  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c.;

  5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy;

  6. adresy elektroniczne Usługobiorcy.

 9. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.

 10. W formularzach służących do wprowadzania danych, te spośród danych, których podanie jest niezbędne, oznaczono gwiazdką (*), a formularzach, w których nie wyróżniono żadnych danych, niezbędne jest podanie wszystkich danych objętych danym formularzem.

 11. Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):

  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika;

  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;

  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.

 12. Po zakończeniu korzystania z Usługi Usługodawca może przetwarzać tylko te spośród danych, które są:

  1. niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi (o ile płatność jest przewidziana);

  2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.

 13. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane:

  1. dostawcom usług hostingowych na rzecz Usługodawcy;

  2. podmiotom obsługującym płatności – w zakresie koniecznym do dokonania płatności;

  3. podmiotom prowadzącym rachunkowość Usługodawcy;

  4. organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań – jeżeli obowiązek przekazania danych organowi wynika z przepisu prawa.

 14. Korzystanie z Usługi oraz związane z tym podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik podejmuje samodzielnie decyzję czy skorzystać z Usługi i podać jakiekolwiek dane osobowe.

 15. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;

  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 16. Korzystanie z powyższych uprawnień możliwe jest poprzez przesłanie stosownego żądania na adres elektroniczny lub adres pocztowy Usługodawcy.

 17. Dla zapewnienia poprawności funkcjonowania Usługi w pamięci urządzenia Użytkownika zapisywane mogą być tzw. pliki cookie. Są to pliki tekstowe zawierające informacje niezbędne ze względów technicznych do działania Usługi. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika i nie są za ich pomocą przetwarzane dane osobowe.

 18. Informujemy, że istnieje możliwość całkowitego wyłączenia zapisywania plików cookie w Państwa systemie poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat tych ustawień znajdą Państwo w instrukcji posiadanej przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookie może jednak spowodować nieprawidłowości lub całkowicie zablokować korzystanie z Usługi.

§ IX. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU.

 1. Użytkownika wiąże Regulamin o treści obowiązującej w momencie zawarcia umowy.

 2. Zmiana Regulaminu możliwa jest w każdym czasie i obowiązuje od chwili jej publikacji w Serwisie, co nie wpływa jednak w żaden sposób na treść i skuteczność zawartych i będących w toku realizacji umów.

§ X. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 2. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w ust. 1.

 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje (w szczególności opisy Usługi) zamieszczone na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.

 4. Zamówienie Usługi stanowi złożoną Usługodawcy przez Usługobiorcę ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie, a także stanowi żądanie i zgodę na niezwłoczne rozpoczęcia świadczenia Usługi w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).

 5. Każda umowa może zostać rozwiązana w drodze porozumienia Stron.

 6. Usługodawca udostępnia następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  1. Usługobiorca ma możliwość samodzielnego sprawdzenia i poprawienia wszystkich wprowadzonych danych przed przejściem do następnego etapu i zawarciem każdej umowy;

  2. w przypadku zauważenia błędu po zawarciu umowy Usługobiorca ma możliwość niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcy pocztą elektroniczną.

 7. Treść zawieranych umów jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana przez Usługodawcę drugiej stronie poprzez:

  1. udostępnienie treści i możliwości zapisania oraz wydrukowania Regulaminu, oraz treści zamówienia;

  2. możliwość wydrukowania wszelkich wprowadzanych danych na każdej ze stron Serwisu;

  3. utrwalanie treści każdej umowy w systemie Usługodawcy i udostępnianie jej na żądanie Usługobiorcy.

 8. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ograniczona jest do szkody rzeczywistej (z wyłączeniem utraconych korzyści) oraz do wysokości otrzymanej opłaty licencyjnej.

 9. W przypadku umów nieodpłatnych z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami, Usługodawca odpowiada wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody Użytkownikowi.

 10. Na potrzeby świadczenia Usługi Usługodawca posługuje się adresem pocztowym swojej siedziby wskazanym w nagłówku Regulaminu oraz adresem poczty elektronicznej sales@anothercharts.net.

 11. Regulamin i Usługa podlegają we wszystkich aspektach prawu Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa (np. prawa konsumenckiego).

 12. Regulamin dostępny jest w języku polskim oraz angielskim. Język polski oraz angielski są jedynymi językami, w jakich może zostać zawarta umowa z Usługodawcą.

 13. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską wersją językową Regulaminu oraz jego innymi wersjami językowymi rozstrzygające znaczenie będzie miała wersja polska. Niniejsza klauzula nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów właściwego prawa.

 14. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, przy czym zastrzeżenie to nie dotyczy Konsumentów.

§ XI. ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA.

Usługodawca szanuje własność intelektualną innych osób i apeluje o to samo do Użytkowników. Jeżeli podejrzewają Państwo, że Oprogramowanie dostępne w Usłudze zostało bezprawnie rozpowszechnione w innych miejscach, prosimy uprzejmie o przesłanie nam informacji o takim naruszeniu prawa na adres contact@anothercharts.net.